MATE-projektets andra transnationella möte, Thessaloniki, Grekland

26–27 september 2019

 

MATE-projektet

 

Det andra transnationella mötet för MATE (”Mingle, Acknowledge & Trust Events”), en innovativ, studentcentrerad metod för interkulturellt kompetensförvärv för lokala studenter och unga migranter (Erasmus + projekt, åtgärd KA203, december 2018–2020), ägde rum den 26-27 september 2019, i Aristoteles universitets lokaler i Thessaloniki, Grekland.

 

Alla partners (MMC från Cypern som koordinator, Cyperns tekniska universitet, Aristoteles universitet i Thessaloniki från Grekland, Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten Vid Uppsala universitet från Sverige, FH Joanneum Gesellschaft mbH från Österrike, Eurocircle Association från Frankrike och University of Alicante från Spanien) samlades för andra gången för att se över framstegen i projektets pågående output, utarbeta output för vidare implementering, och övervaka projektets ledning och samordning, samt spridning av aktiviteter och kvalitetssäkring.

 

Vid mötets första dag gjorde M.M.C. en översikt på projektets framsteg och gav sedan ordet till den partner som ansvarade för de två första outputen. Närmare bestämt granskade universitetet i Alicante de nationella rapporterna som utarbetats av partnerländerna angående vanligt förekommande former av hatyttranden både online och offline, för utarbeta en konsoliderad europeisk rapport (IO1) och Eurocircle presenterade den senaste versionen av Onlineverktyg för bedömning av interkulturella färdigheter, för att partner ska reflektera över frågeformuläret och för att verktyget ska färdigställas (IO2). Därefter presenterade Cyperns tekniska universitet de första stegen för att utarbeta läroplanen och utbildningsmaterialet ”Report Racism” (IO3).

M.M.C. tog igen ordet och gav partnerna en allmän översikt på metodhandboken för MATE-förmedlare och relevant verksamhet, ”MATEvents” (IO4). En workshop genomfördes i slutet av den första dagen där man bad partnerländerna fastlägga mänskliga gemenskapsgrunder som ska omvandlas till aktiviteter som främjar interkulturella färdigheter.

 

I början av den andra dagen, fortsatte M.M.C. ge ytterligare information om den fjärde outputen och genomförde en andra workshop berörande strukturen för MATE-aktiviteterna, och bad om återkoppling från partnerna genom en tillhandahållen mall. Koordinatorn gav också en översikt på projektets tre lärande aktiviteter, som kommer att äga rum parallellt med det tredje transnationella möte i Frankrike och är mycket betydelsefullt för projektet, liksom de sex multiplier-eventen som kommer att äga rum vid nationell nivå, och avslutas med ett sista multiplier-event i Cypern. Efter avslutad presentation av pågående och framtida output fortsatte FH Joanneum med en presentation om kvalitetssäkring, relevanta indikatorer och aspekter som skulle ändras för att uppnå bättre övervakning av projektets kvalitet, medan Eurocircle gav en presentation om spridning av projektets resultat, leveranser och aktiviteter, med fokus på dess närvaro online, pressmeddelanden och nyhetsbrev. Vid avslutningen av dagen hölls en allmän diskussion och en övergripande utvärdering av det två dagar långa mötet.

 

MATE-projektet finansieras med stöd av Europeiska kommissionen.

 

Andra transnationella mötet, Thessaloniki

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *